کلیدواژه: آب معدنی

آب معدنی یخ زده مصرف نکنیم

متخصصان صحی و تغذیه می گویند که باید از مصرف آب های معدنی یخ زده و آب معدنی هایی که در معرض تابش نور آفتاب قرار گرفته است، خودداری کرد.