سرویس دین و اندیشه

قفس واپسگرایی

جامعه‌ای که در آن، زن را در داخل قفس واپسگرایی بنام برقع می‌اندازد و این قفس منحوس را لباس دین، ارزش، نجابت، شرافت، حیا و پاکی می‌داند تا رسیدن به‌برابری، عدالت جنسیتی و محقق شدن حقوق زنان، راهی درازی در پیش دارد.

کرزی

حامد کرزی: جهان اسلام افغانستان را یاری دهد

وی در حضور نمایندگان ۱۰۰ کشور، با بیان اینکه مردم افغانستان ۴۰ سال است از جنگ رنج میبرند، از امت اسلامی درخواست کرد به روند برقراری صلح در افغانستان کمک کرده تا درگیری ها به پایان رسیده و صلح برقرار گردد.