سرویس اجتماعی

بیایید انسان‌ها را “طبیعی” ببینیم!

یکی ازپدیده‌های نادرست و بسا مخرب که اکنون در جامعه ما و بخصوص در عرصه سیاست بدل به آفت هلاک کننده عمومی شده است، و نیز یکی ازعوامل وضعیت بحرانی و تأسف‌بار کنونی جامعه دانسته می‌شود، “غیرطبیعی” دیدن انسان‌هاست.