سرویس اجتماعی

نصب چراغ های اشاره در «غزنی»

ریاست ترافیک ولایت غزنی می گوید برای نظم بهتر و جلوگیری از ازدحام در چهارراه های این ولایت، روند نصب چراغ های ترافیکی آغاز شده است.