سرویس سیاست

والی فراه برکنار شد!

اداره ارگان‌های محلی اعلام کرد که بر اساس فرمان ریاست جمهوری محمد شعیب ثابت، به جای عبدالبصیر سالنگی به عنوان والی فراه گماشته شده است.

داکتر عبدالله عازم تاجیکستان شد

داکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برای اشتراک در هفدهمین اجلاس سران حکومت‌های سازمان همکاری‌‌شانگهای به تاجیکستان رفت.

باربر قانون و خدای قانون

وقتی، فردی و افرادی به‌ندای وجدان، حق طبیعی و فطری سلاح بردوش می‌گیرند تا در برابر این بغاوت، شقاوت و قطاع‌الطریقی‌، مقاومت کنند، می‌شوند فرد و افرادی مسلح غیر مسئول.