سرویس بین الملل

نیوزویک: عربستان از مجازات هایی مانند گردن زدن برای ترساندن مخالفان استفاده می کند

نیوزویک در گزارشی در مورد مجازات های شدید در عربستان نوشته است که مجازات هایی مانند گردن زدن مخالفان با شمشیر به عنوان یکی از ابزارهای ترساندن این افراد تبدیل شده است، که باید ماهیت این نوع مجازات ها مورد بازنگری قرار گیرد.