سرویس بین الملل

بایکوت المان توسط,عربستان

سیاست های مخالف میل آلمان خشم عربستان را تا حدی برانگیخته که برلین را به بایکوت سفارش های اقتصادی خود تهدید کرده است.