سرویس امنیت و حوادث

رئیس اجرایی از احتمال حضور داعشی ها از سوریه به افغانستان خبر می دهد

عبدالله رئیس اجرایی حکومت می گوید که شکی نیست که تعدادی از جنگجویان داعش که جنگ های سوریه فارغ شده و یا از آنجا فرار کرده از طریق زمین یا دریا خود را به افغانستان رسانده و به این گروه تروریستی در افغانستان پیوسته باشد.