سرویس امنیت و حوادث

پیام های ترور قهرمان

ترور «جبار قهرمان» توسط طالبان و نحوه ترور او ، میتواند حاوی چند پیام باشد که در این مطلب به آن اشاره می شود.