سرویس اقتصاد

معادن افغانستان منبعی برای در آمد گروه داعش

نیک دونووان، رئیس گروه مدافع حقوق بشر شاهد جهانی می گوید مصرف کنندگان امریکایی و اروپایی، ناخواسته گروه های تندرو را در افغانستان تامین مالی می کنند. آقای دونووان خواهان بررسی قویتر واردات شد.