سرویس فرهنگ و اجتماع

افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان

سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که خشونت ها علیه زنان در سال جاری نسبت به سال قبل بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است که بیشتر این خشونت ها از سوی مردان خانواده صورت گرفته است.

شمار سربازان آلمانی مستقر در افغانستان از ۹۸۰ تن به ۱۳۰۰ تن افزایش می یابد

طبق گزارش رسانه های آلمانی کابینه این کشور شمار موافقت کرده است که نیروهای آلمانی در افغانستان از ۹۸۰ تن فعلی به ۱۳۰۰ نظامی افزایش یابد. این افزایش در حالی مطرح می شود که در گزارش حکومت آلمان وضعیت افغانستان وخیم خوانده شده است.