سرویس دین و اندیشه

سقوط قندوز و سکوت معنا دار شورای علما

سکوت شورای علمای افغانستان، برای هم‌میهنان گمراه کننده است. شورای علمای افغانستان یک «شورای فرمایشی» بوده و این شورا هیچ استقلال و حق رأی‌یی ندارد و قادر نیست که تفسیر مستقل و روشنی از دین ارایه کند.

احتمال عمدی بودن حادثه منا وجود دارد

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های آماری در سوریه گفت: مفقود شدن برخی شخصیت های سیاسی و رسانه ای ایران بر این نکته تاکید دارد که احتمال عمدی بودن این حادثه می رود و در نتیجه باید اقدامات قاطعی برای جلوگیری از چنین رفتارهایی از سوی عربستان سعودی صورت گیرد.