سرویس دیدگاه

ما و راهبردهای منطقه ای و جهانی

سیاست پاکستان بر مبنای دو متغیر وابسته و یک راهبرد طراحی شده است. جلوگیری از شکل گیری همکاری های راهبردی افغانستان – هند  و متغیر دیگر ادعای ارضی دیورند است و پاکستان می خواهد، افغانستان برای همیشه دستخوش تنش و بی ثباتی داخلی باشد. از این رو راهبرد  اصلی پاکستان، تداوم تنش، بی ثباتی و بحران سازی است.

تأملی  بر «پروسه کابل»

چهارشنبه هفته گذشته، شاهد نشست دوم « پروسه کابل» بودیم. در این نشست، نمایندگان نزدیک به سى کشور و سه سازمان بین‌المللى، به منظور اجماع‌سازى منطقه‌اى و بین‌المللى براى ایجاد صلح و ثبات در افغانستان، شرکت کرده بودند.

صلح پایدار

صلح واقعی و پایدار، مبتنی بر عدالت، ارزش‌های انسانی و خواست اکثریت جامعه است. در بستر نابرابری، بی‌عدالتی، نادیده گرفتن آزادی و حقوق اساسی مردم هرگز خمیرمایه صلح شکل نمی‌گیرد و هر تلاشی در این مورد، مصنوعی، عبث و خیال‌پردازانه خواهد بود.

در باب چپ و فتنه قومیت

یک: گفتمان چپ در ذات خود فراقومی است/ بود. بر همین اساس است که گفتمان چپ، چه از نوع لنینیستی- مارکسیستی و چه از نوع مائوئیستی و چه چه فیدلی آن توانست جهانی و فراگیر شود.

نشانه ‌هاى فرو پاشى

دیروز عطا محمد نور، والى برکنار شده بلخ، از فرمان رییس‌جمهور نافرمانى کرد و بعد از آن عبدالکریم خدام، والى برکنار شده سمنگان سرباز زد، هر چند این مورد آخر را حکومت توانست به طور نسبى مدیریت کند.

تولید بحران و تداوم منازعه

روش و عمل ارگ‌نشینان، کنش‌گران و نهادهای تابعه، در مورد توزیع شناسنامه الکترونیکی، احساسی، غیرکارشناسانه، مخالف روح قانون اساسی، در تضاد آشکار با وفاق ملی، فاقد مبنای حقوقی و بحران ساز است.

مشروع سازى آدم کشى!

کارنامه گلبدین حکمتیار سراسر سیاه، مخوف و سرشار از مرگ آفرینیست. سیاست ورزى او پیوسته برعناد و لجاج و خصومت ورزى استوار بوده و همواره با جریان هاى سیاسى و فرایندهاى معمول جامعه ساز مخالف زده است.

سکوت مرگبار حکومت در برابر داعش!

از یک سال پیش در باره حضور داعش در شمال افغانستان حرف‌وحدیث‌های بسیاری گفته می‌شد. برخی از آن‌ها شایعاتی بود که مردم از رعب و وحشت داعش درست می‌کردند و برخی نیز نمایی از یک واقعیت را به نمایش می‌گذاشت؛ واقعیتی که آغاز شده بود و می‌توانست یک هشدار باشد؛ هشدار به مقامات امنیتی و سران کشور و مقامات محلی در شمال.