آرشیو کامل

فرصت را نسوزانیم!

انتخابات فرصتى است براى مشارکت همگانى دریک روند ملى، تا باهم ساختن وساخت‌وساز جمعى را تجربه کنیم.