آرشیو کامل

مسلح مجبور

آن عده از کسان که علیپور را با برچسب مسلح غیر مسئول محکوم می کنند باید به این نکته توجه کنند که مسلح فقط به مسئول و غیر مسئول تقسیم نمی شود بلکه نوع سومی از مسلح هم وجود دارد که نامش مسلح مجبور است!