- خبرگزاری اطلس - http://atlaspress.af -

تصاویری از راهپیمایی مردم هرات و مهاجرین افغانستانی در مشهد ایران در روز قدس