- خبرگزاری اطلس - http://atlaspress.af -

آلمان ۱۴ پناهجوی افغانستانی را اخراج کرد

در ادامه طرح بازگرداندن پناهجویان افغانستانی از آلمان، امروز ۱۴ تن از این پناهجویان وارد فرودگاه کابل شدند.

به گزارش خبرگزاری اطلس، آلمان از سال ۲۰۱۶ روند بازگرداندن پناهجویان افغانستانی به کشور را آغاز کرده و این هجدهمین پروازی است که پناهجویان افغان را به کابل باز می گرداند.

 چندی پیش نیز ۶۹ پناهجو و کمی بعدتر ۴۶ پناهجوی دیگر افغان که درخواست پناهندگی آنها از سوی آلمان رد شده بود از این کشور اخراج شدند.

این را هم بخوانید:  با سفیر جدید افغانستان در ایران بیشتر آشنا شوید!
[1]